Shtypshkrimet

Shtypshkrimet – janë të gjitha objektet postare, që përmbajnë riprodhime të nxjerra mbi letër ose mbi lëndë të tjera, që përdoren zakonisht nga shtypshkronjat me anën e një mjeti mekanografik apo fotografik,  nëpërmjet një klisheje apo negativi, siç janë gazetat dhe revistat, librat, broshurat e ndryshme, partiturat e muzikës etj.

Gjithashtu, këtu mund të përfshihen edhe kartëvizitat, kartolinat e ilustruara, fotografitë, albumet fotografike, vizatimet, planet, hartat gjeografike, katalogët etj.

Përmes shtypshkrimeve  konsumatorëve të vet Posta e Kosovës ua mundëson ofrimin e shërbimeve cilësore për individët dhe bizneset e Kosovës.