Dërgesat postare me lajmërim marrje “AR”

Dërgesat me lajmërim marrje “AR” – konsiderohen ato letërdërgesa, që përcillen nga personat fizikë apo subjektet juridike në zarfe të ndryshme me  fletëkthimin e bashkangjitur, që dërguesi e merr dhe plotëson në zyrën postare, meqë përmes fletëkthimit në fjalë të njoftohet për dorëzimin e dërgesës marrësit.