Fahu postar

Shërbimi i faheve postare – Klientët e Postës së Kosovës, qëmarrin sasi të mëdha dërgesash postare nga vendi apo bota, por edhe kurklienti nuk disponon adresë të përhershme, kanë mundësi që nëmarrëveshje me Postën e Kosovës, e me një pagesë të caktuar mujore, tësigurojnë kutinë (fahun postar) me numër të caktuar, në të cilën për çdoditë grumbullohen korrespondencat e tyre.

Klienti, përmes çelësit përkatës, që i jepet nga zyra postare përkatëse,pas nënshkrimit të kontratës përkatëse, i tërheq dërgesat e veta sipaskohës së përshtatshme për klientin në fjalë.