Title
Statuti i Ndërmarrjes Publike Qendore Posta e Kosovës
Dokumente publike November 21, 2019
Kodi i Etikёs dhe Qeverisjës Korporative pёr Ndёrmarrjet Publike
Dokumente publike November 21, 2019
Vendim – Rregullorje per ndryshimin dhe plotesimin per sistematizimin e vendeve te punes 01-3299-18 dt.28/12/2018
Legjislacioni November 17, 2019
Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në nivelin qendror për punonjësit e PK-së, nr. 01-1974/17 date 27/7/2017
Legjislacioni November 17, 2019
LIGJI NR. 06 L-38 PËR SHËRBIMET POSTARE
Legjislacioni November 17, 2019
Plotësim/ndryshim të regullores për rregullimin e marëdhënies së punës për punonjësit e Postës së Kosovës nr. 01-2456/17, datë 20/07/2017
Legjislacioni November 17, 2019
Rregullore për rregullimin e marrëdhënies së punës për punonjësit e Postës së Kosovës, nr. 01-2456/17, datë 20.09.2017
Legjislacioni November 17, 2019
Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në nivelin qendror për punonjësit e PK-së, nr. 01-1974/17, datë 27.07.2017
Legjislacioni November 17, 2019
Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në nivelin regjional për punonjësit e PK-së, nr. 01-2720/16, datë 20.09.2016.
Legjislacioni November 16, 2019
Rregullore për menaxhimin e performancës së punonjësve
Legjislacioni November 16, 2019
Statuti i Postës së Kosovës SHA
Legjislacioni November 16, 2019
Rregullore për staff dhe shpërblimin e punonjësve të PK SH.A
Legjislacioni November 16, 2019
Rregullore mbi procedurat e shitjes së mallrave me ankand publik
Legjislacioni November 12, 2019
Rregullore e udhëtimeve zyrtare për punonjësit e PK SH.A.
Legjislacioni November 16, 2019
Kodi i mirësjelljes së punonjësve dhe procedurat disiplinore
Legjislacioni November 16, 2019
Ligji Nr. 04/L-111 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-087 PËR NDËRMARRJET PUBLIKE
Legjislacioni November 12, 2019
Ligji Nr. 03/L-087 PËR NDËRMARRJET PUBLIKE
Legjislacioni November 12, 2019
LIGJI Nr. 03/L-173 PËR SHËRBIME POSTARE
Legjislacioni November 12, 2019
Raporti Vjetor 2018
Raportet Vjetore January 21, 2020
Raporti Vjetor 2017
Raportet Vjetore January 21, 2020
Raporti Vjetor 2016
Raportet Vjetore January 21, 2020
Raporti Vjetor 2015
Raportet Vjetore January 21, 2020
Raporti Vjetor 2014
Raportet Vjetore January 21, 2020