Titulli
Njoftim për dhënie të kontratës
“Furnizim me trake ngjitëse të tipizuar me mbishkrimin Posta e Kosovës QTP Prishtinë-Ritender” Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi June 21, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Rregullimi i gypit furnizues me ujë të pijes ne ZP-Janjevë Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi June 17, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
Ndërrimi i memorieve fiskale të Pajisjeve Fiskale Elektronike Fiskale (PEF) Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi June 16, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
“Furnizim me Barcode reader për zyrat postare” Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi June 15, 2022

Furnizim me material hargjues për zyre për nevoja të Postës së Kosovës Sh.A. Njoftim për kontratë, Prokurimi June 14, 2022
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furizim me leter A4 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi June 14, 2022
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves Sh.A Njoftim për kontratë, Prokurimi June 14, 2022
Njoftim për kontratë
Alokimi i arkes regjionale të Prishtinës në ZP Prishtina 9 Njoftim për kontratë, Prokurimi June 14, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim, shtypje dhe printim i posterit sipas brendit te Pk-se dhe printim i fletëpalosjeve për nevoja promovuese ,LOT 1: Furnizim, shtypje dhe printim i posterit sipas brendit te Pk-se,LOT 2: Furnizim, shtypje dhe printim I fletëpalosjeve për nevoja promovuese” Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi June 9, 2022
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Monitorimi,mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të alarmeve,furnizimi me pjesë rezervë dhe  shërbimet me Roje fizike për nevoja të PK-së Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi June 8, 2022