Titulli
Njoftim për kontratë
Servisimi,furnizimim me pjesë rezervë dhe Riparimi i Klimave dhe Chillerave për nevoja të PK-së Njoftim për kontratë, Prokurimi February 26, 2021
Njoftim për kontratë
Ndarja e kthinave për zyra në Amfiteatër Njoftim për kontratë, Prokurimi February 19, 2021
Njoftim për Kontratë
Demontimi, transporti dhe shkarkimi i Butik Postes së Ferizaj-it në depon e Postes së Kosovës Njoftim për kontratë, Prokurimi February 16, 2021
Njoftim për kontratë
Kontrollimi teknik i mjeteve motorike të PK-së   Njoftim për kontratë, Prokurimi February 11, 2021
Njoftim për dhënje të kontratës
Shtypje dhe printim i ofertes se dergesave online nderkombëtare Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi February 4, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me dezinfiktues për mbrojtje nga virusi COVID 19 Njoftim për kontratë, Prokurimi February 4, 2021
Njoftim për kontratë
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së Kosovës SH.A Njoftim për kontratë, Prokurimi February 4, 2021
Njoftim për kontratë
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare të Postës së Kosovës sh.a. Njoftim për kontratë, Prokurimi January 21, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne per nevojat e Postes Hibride Njoftim për kontratë, Prokurimi January 21, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Mirembajtja e softuerit aplikativ. Sistemi Automatik i Spoteleve te Postes -SASP Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi January 18, 2021