Titulli
Njoftim për kontratë
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare të Postës së Kosovës sh.a. 21 Janar, 2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne per nevojat e Postes Hibride 21 Janar, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Mirembajtja e softuerit aplikativ. Sistemi Automatik i Spoteleve te Postes -SASP 18 Janar, 2021
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Mirembajtja e softuerit aplikativ. Sistemi Automatik i Spoteleve te Postes -SASP 15 Janar, 2021
Planifikimi final i prokurimit për vitin 2021
15 Janar, 2021
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Mirembajtja e softuerit aplikativ. Sistemi Automatik i Spoteleve te Postes -SASP 11 Janar, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
“Furnizimi dhe montimi i Gjeneratorit  dhe furnizim me material per servisimin e Gjeneratoreve te PK-se” LOT 1  Furnizim dhe montimi i Gjeneratorit per nevoja te PK-së LOT 2  Furnizim me material per servisimin e Gjeneratoreve te PK-së 31 Dhjetor, 2020
Njoftim për Kontratë
Shtypje dhe printim i ofertës së dërgesave online ndërkombëtare 31 Dhjetor, 2020
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me material higjenik për nevoja të Postës së Kosovës Sh.a 30 Dhjetor, 2020
Njoftim për dhënien e kontratës
Furnizim me karrige lëvizëse për zyra 16 Dhjetor, 2020