Titulli
Njoftim për dhënie të kontratës
“Furnizim me trake ngjitëse të tipizuar me mbishkrimin Posta e Kosovës QTP Prishtinë-Ritender” 21 Qershor, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Rregullimi i gypit furnizues me ujë të pijes ne ZP-Janjevë 17 Qershor, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
Ndërrimi i memorieve fiskale të Pajisjeve Fiskale Elektronike Fiskale (PEF) 16 Qershor, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
“Furnizim me Barcode reader për zyrat postare” 15 Qershor, 2022

Furnizim me material hargjues për zyre për nevoja të Postës së Kosovës Sh.A. 14 Qershor, 2022
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furizim me leter A4 14 Qershor, 2022
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves Sh.A 14 Qershor, 2022
Njoftim për kontratë
Alokimi i arkes regjionale të Prishtinës në ZP Prishtina 9 14 Qershor, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim, shtypje dhe printim i posterit sipas brendit te Pk-se dhe printim i fletëpalosjeve për nevoja promovuese ,LOT 1: Furnizim, shtypje dhe printim i posterit sipas brendit te Pk-se,LOT 2: Furnizim, shtypje dhe printim I fletëpalosjeve për nevoja promovuese” 9 Qershor, 2022
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Monitorimi,mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të alarmeve,furnizimi me pjesë rezervë dhe  shërbimet me Roje fizike për nevoja të PK-së 8 Qershor, 2022