Titulli
CANCELLATION NOTICE FOR THE PROCUREMENT ACTIVITY
Pay Per Print service for post offices and administrative offices of the Post of Kosovo sh.a.- RITENDER 22 Nëntor, 2023
Njoftim për anulim
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare dhe zyrat administratës të Postës së Kosovës sh.a.-RITENDER 22 Nëntor, 2023
CONTRACT NOTICE
Pay Per Print service for post offices and administrative offices of the Post of Kosovo sh.a.- Ritender-1 22 Nëntor, 2023
Njoftim për kontratë
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare dhe zyrat administratës të Postës së Kosovës sh.a.- RITENDER-1 22 Nëntor, 2023
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Brendimi i zyrave postare 20 Nëntor, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me barcode reader për zyra Postare PK.sha 16 Nëntor, 2023
Njoftim per nenshkrim kontrate
Furnizim me kositese bari- Ritender 14 Nëntor, 2023
Njoftim për dhënie kontrate
Kontrollimi i rregullt teknik,abonimi, mirëmbajtja, ndrrimi i memorjeve fiskale e PEF 14 Nëntor, 2023
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me dru zjarri për djegie për zyra postare në sezonin dimëror 2023-2024 9 Nëntor, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim me material reprezentativ 9 Nëntor, 2023