SHKARKO APLIKACIONIN PËR PUNËSIM

Vendimi i Komisionit Perzgjedhes sipas konkursit publik nr. 01.2592.23 date 02.11.2023, Pas perfundimit te procedurave te rregullta me date 04.04.2024 merr vendim me nr. 01-908.24 date 04.04.2024

Vendim mbi zbatimin e raportit dhe vendimit të IP-s

Anulimi i konkursit per Auditor të Brendshëm 01-434-24

Konkurs Publik për Vende Pune dt 06.03.24 Nr.01-588-24

Vendimi nr.17 i BD 2024 Zgjedhja e ZKFTH

Konkurs Auditor i Brendshëm 01-434-24

Konkurs Publik per vende pune Postier Shqip 01-435-24

Pikët e testit për Postier 01-2593-23

Konkursi per sportelist dhe postier me nr 01-3099-23

Pikët e fituara në testim me shkrim për Pozitën.Sportelist 01-2592-23

Konkurs publik për Zyrtar/e Kryesor/e e/i Financave dhe Thesarit

Konkurs publik per vende pune postier 25 ekzekutues nga data 02.11.2023 deri me 17.11.2023

Konkurs publik për vende pune: Punëtor Sporteli 26 ekzekutues nga data 02.11.2023 deri me 17.11.2023

Konkurs pune 01-2486-23

Anulimi i komkursit për Postier në Zvecan

RI SHPALLJA E KONKURSIT PUBLIK PËR VENDE PUNE

Njoftim mbi anulimin e konkursit

Vendim mbi përzgjedhjen e kandidateve

Vendim i Komisionit Perzgjedhes sipas konkursit 01 1662.23 dat 06.07.2023 Regjioni Mitrovices Bernjak dhe Jarinje

Ri shpallja e konkursit publik për vende pune

Anulimii Konkursit -01-827-2023 (Zvecan M.Veriore) 

Konkurs Publik 01-827-2023

Deklarata nën betim

Vendimi i komisionit përzgjedhës për konkursin 01-1830-22 Postier,Sportel

Vendimi për kandidaten e suksesshme – Kryeshef Ekzekutiv