Në mbështetje të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe autorizimeve të dhëna nga Bordi i Drejtorëve të PK Sh.A., e me qëllim të trajtimit të drejtë, si dhe sigurimit të mundësive më të mira për të krijuar të hyra nga palët/konsumatorët e ndryshëm përmes ofrimit të shërbimit për mbledhjen e pagesave në forma digjital dhe përmes pajisjeve nga operatorët e licencuar në zyrat postare të Postës së Kosovës, Kryeshefja Ekzekutiv nxjerr këtë:

 

SHPREHJE TË INTERESIT PËR BASHKËPUNIM:

KUSHTET DHE KRITERET E PK SH.A. PËR OFRIMIN E MUNDËSIVE TË BASHKËPUNIMIT PËR SHËRBIMIN E MBLEDHJES SË PAGESAVE PËRMES FORMËS DIGJITALE DHE TË PAJISJEVE NË ZYRAT POSTARE

 

  1. Posta e Kosovës Sh. A., ofron mundësi bashkëpunimi për mbledhjen e pagesave në formën digjitale dhe përmes pajisjeve në zyrat postare të Postës së Kosovës.
  2. Posta e Kosovës Sh. A., duke u mbështetur në mundësitë afariste me interes të ndërsjellë për palët e interesuara, e duke marrë për bazë trendet e zhvillimeve në treg, ofron bashkëpunim sipas kritereve në vijim:

 

 

Kriteret

Përqindja e provizionit për PK Sh. A.   E negociueshme (Numri i integrimeve digjitale apo pajisjeve) Funskionimi i tyre. Përdorimi i metodave lokale dhe ndërkombëtare të pagesave Të tjera
Provizioni me i ulët për transaksion Shtrirja/mbulueshmëria në ZP të PK SH.A. Funksionimi i tyre me GPS, Cable etj. Përdorimi sa më i gjerë i metodave te pagesave.    Të tjera

 

  1. Këto  kritere do të prezantohen sipas rregullave të PK Sh.A., me qëllim të sigurimit të mundësive të bashkëpunimit me të gjitha institucionet financiare/bankat e licencuara në Republikën e Kosovës.
  2. Posta e Kosovës ka rrjetin e zyrave postare gjithandej Republikës së Kosovës (137 sosh) të shpërndara në shtatë Regjione (në këtë rast nuk e kemi target mbledhjen e pagesave digjitale apo përmes pajisjeve tjera në çdo zyre postare), gjithnjë duke i respektuar ligjet dhe rregulloret që e mbulojnë këtë veprimtari, si dhe mundësinë më të favorshme komerciale nga ky aktivitet biznesor.
 Për: Konsumatorët/Operatorin Ekonomik

 

1. KOHËZGJATJA E KONTRATËS

Tri (3) vjeçare, me mundësi vazhdimi për periudhën vijuese.

2. PAGESA E KOMISIONEVE

Qëllimi i Postës së Kosovës është ruajta e provizioneve aktuale, mundësi më të mira për klientët që nuk paguajnë me cash/Presim ofertat nga institucionet e ndryshëm.

3. SOFTUERËT, FORMULARËT DHE TRAJNIMET

Operatorët ekonomik, për ushtrimin e kësaj veprimtarie, duhet të sjellin dhe do t’i instalojnë të gjitha metodat e mbledhjes së pagesave FALAS në PK Sh. A., si dhe do ta bëjnë trajnimin e stafit falas.

OE obligohet të autorizojë personat përgjegjës rreth qasjes dhe mirëmbajtjes për mbledhjen e pagesave digjitale apo përmes pajisjeve, duke përfshi këtu pjesën që ka të bëjë me TI-në, funksionimin e tyre, dhe kujdesin ndaj klientit.

4. Licenca për operim

Operatori ekonomik duhet të posedojë dhe ta prezantojë licencën për ushtrimin e veprimtarisë “për mbledhjen e pagesave”.

Gjithashtu, duhet të sigurojë kapacitetin dhe mundësinë e vendosjes së numrit të caktuar të pikave për mbledhje e pagesave.

Fillimi i implementimit për mbledhjen e pagesave në formë digjitale duhet të fillojë së implementuari jo më shumë se 30 ditë, nga nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në zyrat e Postës së Kosovës sipas kërkesës së PK-së.

5. MARKETINGU & MATERIALI NË ZP

Operatori Ekonomik duhet të zhvillojë marketing:

  • Marketing në media elektronike – Reklama televizive.
  • Shenja (reklama) për çdo lokacion, ku mund të paguhen pagesat.
  • Si dhe shenjë ndriçuese, fletë-ngjitëse, etj, varësisht nga kushtet juridike dhe aprovimi nga ana e KE i PK Sh.A.

Kompanitë e interesuara mund të dërgojnë ofertat e tyre në e-mailin: partneritet@postakosoves.com deri më datë 16.02.2024.