Titulli
Nr. 03/L-212 LIGJI I PUNËS
04/L-161 PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË
05/L -023 PËR MBROJTJEN E TË USHQYERIT ME QUMËSHT GJIRI
05/L -028 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE
03-L-019 PËR AFTËSIMIN, RIAFTËSIMIN PROFESIONAL DHE PUNËSIMIN E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
LIGJI NR. 06 L-38 PËR SHËRBIMET POSTARE
Ligji Nr. 04/L-111 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-087 PËR NDËRMARRJET PUBLIKE
Ligji Nr. 03/L-087 PËR NDËRMARRJET PUBLIKE
Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr 07 2017 per rregullimin e procedurave te konkursit ne sektorin publik