Titulli
Raporti vjetor, 2022 -Matja e cilësisë së ofrimit të shërbimit unversal postar (SHUP) PK Sh.A.
Raport vjetor 2022
Raporti vjetor -Matja e cilësisë së ofrimit të shërbimt universal postar PK Sh.A., 2021
Raport i ZKA – Auditimi për vitin 2021
Raport Vjetor 2021
Raport Vjetor 2020
Raport Vjetor 2019
Raporti Vjetor 2018
Raporti Vjetor 2017
Raporti Vjetor 2016
Raporti Vjetor 2015
Raporti Vjetor 2014