Titulli
Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr 07 2017 per rregullimin e procedurave te konkursit ne sektorin publik