Titulli
Rregullore për klasifikimin, përzgjedhjen e dokumentacionit manipulativ
Vendimi nr. 29 i BD 2024. Plotësim ndryshim i Rregullores për rregullimin e marrëdhënies së punës
Rregullore për procedurat e qasjes në objektet dhe hapësirat e PK-së
Raport vjetor 2023
Statuti i ndërmarrjes publike Posta e Kosovës
Vendimi nr.05 i BD 2024 Plotësim ndryshim i rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në nivel qendror paragrafi 7.3 neni 7
Plotësim ndryshim i rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në nivel qendror paragrafi 7.3 neni 7
Plotësim/ Ndryshimin e Rregullores për Përgjegjësi Materiale dhe Disiplinore 21.02.2022
Rregullore për Rregullimin e Marrëdhënies se Punës për Punonjesit e Postës së Kosovës 09.11.2021
Rregullore për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të konsumatorëve PK SH.A.
Rregullore për përgjegjësinë disiplinore dhe materiale PK SH.A.
Rregullore për parandalimin e konfliktit të interesit dhe nepotizmit në PK SH.A.
Rregullore për përdorimin e automjeteve zyrtare
Rregullore për funskionimin e institucionit financiar jo-bankar Posta e Kosovës SH.A.
Kodi i Etikёs dhe Qeverisjës Korporative pёr Ndёrmarrjet Publike
Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në nivelin qendror për punonjësit e PK-së, nr. 01-1974/17 date 27/7/2017
Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në nivelin qendror 01-3299-18 dt. 28/12/2018
Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në nivelin qendror për punonjësit e PK-së, nr. 01-1974/17, datë 27.07.2017
Rregullore për menaxhimin e performancës së punonjësve
Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në nivelin regjional për punonjësit e PK-së, nr. 01-2720/16, datë 20.09.2016.
Rregullore për udhëtime zyrtare për punonjësit e PK SH.A.
Rregullore mbi procedurat e shitjes së mallrave me ankand publik
Rregullore për staff dhe shpërblimin e punonjësve të PK SH.A