Titulli
Statuti i ndërmarrjes Posta e Kosovës
Termat dhe kushtet e përgjithshme për kryerjen e shërbimeve universale postare
Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr 07 2017 per rregullimin e procedurave te konkursit ne sektorin publik
Kodi i Etikёs dhe Qeverisjës Korporative pёr Ndёrmarrjet Publike
Vendim – Rregullorje per ndryshimin dhe plotesimin per sistematizimin e vendeve te punes 01-3299-18 dt.28/12/2018
Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në nivelin qendror për punonjësit e PK-së, nr. 01-1974/17 date 27/7/2017
Plotësim/ndryshim të regullores për rregullimin e marëdhënies së punës për punonjësit e Postës së Kosovës nr. 01-2456/17, datë 20/07/2017
Rregullore për rregullimin e marrëdhënies së punës për punonjësit e Postës së Kosovës, nr. 01-2456/17, datë 20.09.2017
Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në nivelin qendror për punonjësit e PK-së, nr. 01-1974/17, datë 27.07.2017
Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në nivelin regjional për punonjësit e PK-së, nr. 01-2720/16, datë 20.09.2016.
Rregullore për menaxhimin e performancës së punonjësve
Rregullore për staff dhe shpërblimin e punonjësve të PK SH.A
Rregullore mbi procedurat e shitjes së mallrave me ankand publik
Rregullore e udhëtimeve zyrtare për punonjësit e PK SH.A.
Kodi i mirësjelljes së punonjësve dhe procedurat disiplinore