Shërbimet financiare Jo-bankare

Posta e Kosovës Sh.A. është licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës si Institucion Financiar Jo Bankar (IFJB), çka i mundësohet Postes se Kosoves që të kryej shërbime financiare jo-bankare.
Shërbimet financiare jo-bankare përfshijnë pagesat e ndryshme të cilat qytetarët e Kosovës do të kenë mundësin ti kryejnë në zyrat tona postare duke filluar me te gjitha pagesat qe kanë të bëjnë me grumbullimin e të hyrave buxhetore e që grupohen në kategoritë e pagesave UNIREF, ku përfshihen:

 • Pagesa e tatimeve dhe kontributeve për ATK,
 • Pagesa e Tatimit në Pronë, në të gjitha komunat,
 • Pagesa e dënimeve në trafik,
 • Te gjitha pagesat e studenteve të Universiteteve Publike (semestër, provime, konvikt, menzë, bibliotekë),
 • Te gjitha pagesat e taksave gjyqësore,
 • Pagesat për licenca te ndryshme të institucioneve të shtetit,
 • Pagesat për dokumente personale,
 • Pagesat e regjistrimit të automjeteve dhe shërbime të tjera.

Po ashtu qytetarët në zyrat postare mund te kryejnë edhe pagesat e grupit kos-giro siç janë:

 • Pagesat e faturave të energjisë elektrike,
 • Pagesa e faturave të ujit të pijshëm me KUR-Prishtina,
 • Pagesa e polisave të sigurimit të automjeteve me të gjitha kompanitë e sigurimeve në Kosovë,
 • Pagesa e kartonit të verdhë për të gjitha kompanitë e sigurimeve.

Zyrat Postare ku ofrohen Shërbimet Financiare Jo-bankare janë:

[locatoraid map-style=”height: 400px; width: 100%;”]