Zyrtar përgjegjës për pranim dhe trajtim të rasteve të konfliktit të interesit

Email: visar.jonuzi@postakosoves.com

LIGJI_NR._06_L-011__PËR_PARANDALIMIN_E_KONFLIKTIT_TË_INTERESIT_NË_USHTRIMIN_E_FUNKSIONIT_PUBLIK.

Udhëzuesi Praktik_AKK_Shqip