Titulli
Njoftim për dhënie të kontratës
Servisimi dhe mirëmbajtja e makinës së zarfimit:‘’Bowe Systec Vario’’modeli BOWE SYSTEC VARIO 263 / 2” 19 Korrik, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Adaptimi i hapësirës ekzistuese për ZP në QRA-Drenas-RITENDER 18 Korrik, 2022
Njoftim për kontratë
Furnizim me dru zjarri per djegie,per sezonin dimeror 2022-2023 14 Korrik, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
“Furnizim me karrige ulese levizese për zyra” 13 Korrik, 2022
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves Sh.A”-Ritender 7 Korrik, 2022
Njoftim për anulim
“Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosovës Sh.A” Lot 1 Servisimi dhe riparimi i 65 motoçikletave te tipit Znen 49kw nga prodhuesi Znen. 65 motoçikletat Lot 2 Servisimi i motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Sasia 9 motoçikleta Lot 3 Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw 6 Korrik, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Ndërrimi i memorieve fiskale të Pajisjeve Elektronike Fiskale (PEF) 5 Korrik, 2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me Barcode reader për zyrat postare 4 Korrik, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
Adaptimi i hapsirës ekzistuese për ZP në QRA-Drenas-RITENDER 26 Qershor, 2022
Njoftim për dhënie të kontratës
“Furnizim me trake ngjitëse të tipizuar me mbishkrimin Posta e Kosovës QTP Prishtinë-Ritender” 21 Qershor, 2022