Titulli
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves Pjesë (lot) LOT 2 dhe LOT 3 jane anulau per shkak se nuk ka pasur oferta per keto 2 LLote 3 Gusht, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim i zyrave Postare ne Regjione me Dru zjarri per djegie per sezonin 2020-2021. Me realizimin e kesaj kontrate Postes se Kosoves iu mundesohet te kete ngrohje gjate sezonit dimeror. 3 Gusht, 2020
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves 3 Gusht, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Servisimi dhe mirëmbajtja e Automjeteve Peugeot Partner Peugeot Bipper dhe Kia Sportage 10 Mars, 2020
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Shërbime të konsulencës,për Hartimi i pasqyrave financiare dhe sanimi i të gjeturave te vitit 2018 nga ZKA dhe kontrrollimi i pagesave te tatimeve për vitin 2019 10 Mars, 2020
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Furnizimi me produkte të licencuara të Microsoft-it për kërkesat dhe nevojat e afarizmit të Postës së Kosovës- Ritender 4 Mars, 2020
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne per nevojat e Postes Hibride 4 Shkurt, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Shërbime të konsulencës,për Hartimi i pasqyrave financiare dhe sanimi i të gjeturave te vitit 2018 nga ZKA dhe kontrrollimi i pagesave te tatimeve për vitin 2019 2 Shkurt, 2020
Planifikimi vjetor i prokurimit 2020
23 Janar, 2020
Njoftim për kontratë
Furnizim, ndrrim, montim dhe balancim te gomave të sezonit dimëror” me numër të Prokurimit: vetak 19-8811-1-3-6 dhe numër te brendshëm PK-19-044-136 12 Nëntor, 2019