Titulli
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Servisimi dhe riparimi i klimave dhe chilerave për nevoja të PK-së 27 Shkurt, 2023
Njoftim per nenshkrimin e kontrates
Mirembajtja higjenike ne Posten Kryesore dhe ne Qendren Tranzite Postare (QTP) 23 Shkurt, 2023
CONTRACT NOTICE
Supply of electric motorcycles LOT 1-Supply of electric motorcycles for hilly terrain. LOT 2- Supply of electric motorcycles for flat terrain 20 Shkurt, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim me motoçikleta elektrike,LOT 1-Furnizim me motoçikleta elektrike për terrene kodrinore, LOT 2-Furnizim me motoçikleta elektrike për terrene të rrafshta 20 Shkurt, 2023
Njoftim për kontratë
Sigurimi i auto përgjegjësisë për mjetet motorike të Postës së Kosovës SH.A 20 Shkurt, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Adaptimi i hapësirave për hapjen e Zyrës Postare në Ministri te Punëve te jashtme dhe zyrës postare ne objektin e ish Rilindjes LOT 1: Adaptimi i hapësirave për hapjen e Zyrës Postare në Ministri te Punëve te jashtme ; LOT 2: Adaptimi i hapësirave për hapjen  e zyrës postare ne objektin e ish rilindjes 15 Shkurt, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Brendimi i zyrave postare 15 Shkurt, 2023
Njoftim për kontratë
Furnizim me material hargjues për zyre për nevoja të Postesë së Kosovës Sh.a. 15 Shkurt, 2023
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me antifriz për ngrohje qendrore 15 Shkurt, 2023
Njoftim për nësnhkrim të kontratës
Raport – Matja e kënaqshmërisë së konsumatorëve të PK.SH.A. për vitin 2022 15 Shkurt, 2023