Titulli
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi August 3, 2020
Njofitim për dhënje të kontratës
Furnizimi,Rregullimi dhe Sanimi ne ZP Junik 2,Klinë dhe Gurrakoc-Ritender” me numër të Prokurimit: vetak 19-7568-1-3-6 dhe numër te brendshëm PK-19-034-136 Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 12, 2019
Njoftim për dhënje të kontratës
Kontrollimi i rregullt teknik,abonimi dhe mirëmbajtja teknike e pajisjeve fiskale në sportelet e Postës së Kosovës sh.a. numer prokurimi: vetak-19-6082-2-2-5 dhe numër te brendshëm: PK-19-029-225 Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi October 28, 2019
Njoftim për dhënje të kontratës
Sherbim për mirëmbajtje të disa pajisjeve të produkteve të CISCO dhe furnizim me pajisje të IT-sëme numer prokurimi: vetak-19-6062-2-2-1 dhe numër te brendshëm: PK-19-030-221 Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi October 28, 2019