Titulli
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me barcode reader për ZP dhe QTP të PK.Sh.A Prokurimi September 7, 2020
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves Prokurimi August 18, 2020
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me dezinfiktues për mbrojtje nga virusi COVID 19 Prokurimi August 13, 2020
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Servisimi dhe mirëmbajtja e makinës së zarfimit “BOWE SYSTEC VARIO 263-2- Ritender Prokurimi August 7, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves-Ritender LOT 2 Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3 Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw Prokurimi August 6, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me dru zjarri per djegie,per sezonin dimeror 2020 2021-Ritender2 Prokurimi August 3, 2020
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves Prokurimi August 3, 2020
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves Pjesë (lot) LOT 2 dhe LOT 3 jane anulau per shkak se nuk ka pasur oferta per keto 2 LLote Njoftim për anulim, Prokurimi August 3, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim i zyrave Postare ne Regjione me Dru zjarri per djegie per sezonin 2020-2021. Me realizimin e kesaj kontrate Postes se Kosoves iu mundesohet te kete ngrohje gjate sezonit dimeror. Njoftim për kontratë, Prokurimi August 3, 2020
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi August 3, 2020