Titulli
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Servisimi dhe mirëmbajtja e gjeneratorëve të PK-së Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi June 19, 2024
Njoftim për anulim
Angazhimi i konsulentit të jashtëm për mbështetjen e procesit të Ristrukturimit në NPQ,Posta e Kosovës sh.a- Ritender Njoftim për anulim, Prokurimi June 19, 2024
Njoftim për kontratë
Servisimi i kasafortave ne te gjitha regjionet e PK-se Njoftim për kontratë, Prokurimi June 18, 2024
Njoftim për kontratë
Rregullimi i vetures se aksidentuar Njoftim për kontratë, Prokurimi June 18, 2024
Njoftim për dhënie të kontratës
Dezinfektimi, Dezinsektimi dhe Deratizimi i hapësirave të objektit qëndror të Postës dhe Qendrës Tranzite Postare Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi June 14, 2024
Njoftim për kontratë
Mirembajtja e Motocikletave Segway E110S dhe E125S Njoftim për kontratë, Prokurimi June 12, 2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Mirëmbajtja e shtypësit te Postes Hibride dhe blerjen (furnizimin ) me pjese këmbimi (rezervë) shpenzuese për shtypësin Xeikon 5000plus Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi June 12, 2024
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me reklama (llogo) anesore per pjesen veriore Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi June 3, 2024
Njoftim për kontratë
Angazhimi i konsulentit të jashtëm për mbështetjen e procesit të Ristrukturimit në NPQ,Posta e Kosovës sh.a- Ritender Njoftim për kontratë, Prokurimi May 30, 2024
Njoftim për kontratë
Dezinfektimi, Dezinsektimi dhe Deratizimi I hapesirave te objektit qendrore te Postes dhe Qendres Tranzite Postare Njoftim për kontratë, Prokurimi May 28, 2024