Titulli
NJOFTIM PËR KONTRATË
Shërbime të konsulencës,për Hartimi i pasqyrave financiare dhe sanimi i të gjeturave te vitit 2018 nga ZKA dhe kontrrollimi i pagesave te tatimeve për vitin 2019 Prokurimi February 2, 2020
Planifikimi vjetor i prokurimit 2020
Prokurimi January 23, 2020
Njoftim për kontratë
Furnizim, ndrrim, montim dhe balancim te gomave të sezonit dimëror” me numër të Prokurimit: vetak 19-8811-1-3-6 dhe numër te brendshëm PK-19-044-136 Njoftim për kontratë, Prokurimi November 12, 2019
Njoftim për kontratë
Larja e automjeteve zyrtare të Postes së Kosovës sh.a.-Ritender” me numër të Prokurimit: vetak 19-8783-2-3-6 dhe numër te brendshëm PK-19-033-236 Njoftim për kontratë, Prokurimi November 12, 2019
Njofitim për dhënje të kontratës
Furnizimi,Rregullimi dhe Sanimi ne ZP Junik 2,Klinë dhe Gurrakoc-Ritender” me numër të Prokurimit: vetak 19-7568-1-3-6 dhe numër te brendshëm PK-19-034-136 Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi November 12, 2019
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert dhe Boxer..me numer prokurimi: vetak-19-7719-2-2-1 dhe numër te brendshëm: PK-19-039-221 Njoftim për kontratë, Prokurimi November 12, 2019
Nioftim për kontratë
Furnizim me zarfa te llojeve te ndryshme per nevojat e Postes hibride me numer prokurimi: vetak-19-8617-1-2-1 dhe numër te brendshëm: PK-19-043-121 Njoftim për kontratë, Prokurimi November 12, 2019
Njoftim pë kontratë
Furnizim me Vula të ditës së parë per emisionet e viteve 2020-2021-2022. me numer prokurimi: vetak-19-8472-1-3-6 dhe numër te brendshëm: PK-19-042-136 Njoftim për kontratë, Prokurimi November 12, 2019
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Kontrollimi i rregullt teknik,abonimi dhe mirëmbajtja teknike e pajisjeve fiskale në sportelet e Postës së Kosovës sh.a.”me numer prokurimi: vetak-19-6082-225 dhe numër te brendshëm: PK-19-029-225 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi November 12, 2019
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Sherbim për mirëmbajtje të disa pajisjeve të produkteve të CISCO dhe furnizim me pajisje të IT-së”.me numer prokurimi: vetak-19-6062-221 dhe numër te brendshëm: PK-19-030-221 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi November 12, 2019