Blerim Krasniqi

Zyrtar i Auditimit te Brendshëm Posta e Kosoves sh.a.

Përvoja profesionale

u.d. Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit                       Posta e Kosoves sh.a.
Zyrtar Kryesor për strategji ne NJB Posta e Kosovës          PTK sh. a.  Prishtinë
u.d. Drejtor I Postave të Kosovës                                       PTK sh. a.  Prishtinë
Menaxher I Financave NJB Postë                                         PTK sh. a. Prishtinë
Menaxher I Biznes Kontrollës NJB Postë                             PTK sh. a. Prishtinë
Kontabilist Financiar                                                            PTK, sh. a. Prishtinë
Menaxher Financiar                                                             OTI GROUP, Prishtinë
Asistent  Financiar  Senior                                                   OSBE – Prishtinë

Edukimi

Auditor I licencuar – SHKAÇK - 2005
Kontabilist I certifikuar – SHKAÇK  - 2004
Teknik I kontabilitetit – SHKAÇK  - 2003

Fakulteti ekonomik               

Universiteti i Prishtinës