Shërbimet Financiare Jo-Bankare

Posta e Kosovës Sh.A. është licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës si Institucion Financiar Jo Bankar (IFJB), çka i mundësohet Postes se Kosoves që të kryej shërbime financiare jo-bankare.

Shërbimet financiare jo-bankare përfshijnë pagesat e ndryshme të cilat  qytetarët e Kosovës do të kenë mundësin ti kryejnë në zyrat tona postare duke filluar me te gjitha pagesat qe kanë të bëjnë me grumbullimin e të hyrave buxhetore e që grupohen në kategoritë e pagesave  UNIREF, ku përfshihen:

•    Pagesa e tatimeve dhe kontributeve për ATK,
•    Pagesa e Tatimit në Pronë, në të gjitha komunat,
•    Pagesa e dënimeve në trafik,
•    Te gjitha pagesat e studenteve të Universiteteve Publike (semestër, provime, konvikt, menzë, bibliotekë),
•    Te gjitha pagesat e taksave gjyqësore,
•    Pagesat për licenca te ndryshme të institucioneve të shtetit,
•    Pagesat për dokumente personale,
•    Pagesat e regjistrimit të automjeteve dhe shërbime të tjera.

 

Po ashtu  qytetarët në zyrat postare  mund te kryejnë edhe pagesat e grupit kos-giro siç janë:

•    Pagesat e faturave të energjisë elektrike,
•    Pagesa e faturave të ujit të pijshëm me KRU-Prishtina,
•    Pagesa e polisave të sigurimit të automjeteve me të gjitha kompanitë e sigurimeve në Kosovë,
•    Pagesa e kartonit të verdhë për të gjitha kompanitë e sigurimeve.


Për më shumë informata kontaktoni në numrat +381 (0) 38  601 556, +381 (0) 38  601 667