Preporučene poštanske pošiljke (“R”)

Preporučene poštanske pošiljke (“R”) – su pisma pošiljaoca, kroz posebnu naknadu i oznaku „Preporučena“ sa odgovarajućim brojem, pruža im se poseban tretman registracijom od prijema, prosleđivanja do odredišta do uručenja, uz potpis sa strane naznačenog primaoca.

Sudska, prekršajna i administrativna pisma

Sudska, prekršajna i administrativna pisma – su sudska, prekršajna i administrativna pisma – poslata u plavim ili belim kovertama sa povratnicom koja je zalepljena za kovertu (obrasci koje koriste samo ove institucije i za njihove zahteve).

Ekspres Poštanske Pošiljke, “EXPRESS” ili “EKSPRES”

Ekspres Poštanske Pošiljke, “EXPRESS” ili “EKSPRES”

Hitna usluga “Express” – može se primeniti na bilo koju vrstu pošiljke, što im daje prednost u poređenju sa redovnim pošiljkama.

Vrednosno pismo “V”

Vrednosno pismo (pismonosna pošiljka sa označenom vrednošću) “V”

Vrednosno pismo “V” – su isporuke, za koje se vrednost pošiljke deklariše na način predviđen propisom poštanskih usluga. Pošiljke deklarisane vrednosti moraju se staviti u odgovarajuću (neprozirnu) kovertu ili ambalažu kako bi se sadržaj zaštitio od mogućeg oštećenja tokom transporta i obrade.

Na poštanskoj pošiljci sa deklarisanom vrednošću, u internoj službi koriste se samolepljive zaštitne poštanske nalepnice „V“ (deklarisana vrednost), koja sadrži naziv prijemne kancelarije i broj poštanske pošiljke sa deklarisanom vrednošću, kao i tačnu težinu u gramima postavljenu na gornjoj levoj strani adrese primaoca.

Iznos deklarisane vrednosti za pisma i dokumente koji predstavljaju vrednost zbog njihove ponovne izrade ne može premašiti eventualne troškove ovih dokumenata usled gubitka. Sadržaj hartije od vrednosti mora odgovarati navedenoj stvarnoj vrednosti.

Isporuke sa deklarisanom vrednošću moraju imati vrednost od najmanje 10 evra i ne više od 1000 evra.

Pošiljka sa plaćenim odgovorom ili otkupna pošiljka “OP”

Pošiljka sa plaćenim odgovorom ili otkupna pošiljka “OP”

Predstavljaju isporuke sa posebnom uslugom, za koju je primalac, u slučaju povlačenja pošiljke iz pošte, dužan da plati iznos naplaćen u korist pošiljaoca. Deklarisana vrednost mora odgovarati stvarnoj vrednosti pošiljke.

Za posledice neprijavljivanja stvarne vrednosti odgovoran je pošiljalac.

Kada pošiljalac zahteva da se uplata prenese na njegov popunjeni bankovni račun, dužan je da prijavi odgovarajući račun i banku. Tarifa za prijem poštanske pošiljke sa plaćenim povratnim odgovorm naplaćuju primaoci pošiljke.

Usluga otkupne pošiljke mora biti označene znakom plaćeni odgovor „OP“.

Pismonosna pošiljka s povratnicom „Povratnica“ u domaćem saobraćaju „A.R

Pismonosna pošiljka s povratnicom „Povratnica“ u domaćem saobraćaju „A.R“ u međunarodnom saobraćaju – smatraju se one pošiljke, koje fizička ili pravna lica prosleđuju u različitim kovertama sa priloženom potvrdom, koju pošiljalac prima i dovršava u pošti, budući da se putem predmetne povratnice obavešten da je pošiljka uručena primaocu.

Pošiljke koje se čuvaju u pošti „POST-RESTANT

Pošiljke koje se čuvaju u pošti „POST-RESTANT“ (čuvanje dostave u pošti do 30 dana) – moraju biti označene na prednjoj strani i podebljanim slovima naznaka „Ostaje u pošti“ ili „Post-Restant“. Primaoci ovih pošiljaka moraju pošiljaoci unapred da ih obaveste da bi se pojavili u pošti („Poste restante“) da bi videli da li je takva pošiljka stigla. Poštanska pošiljka sa naznakom „Post-Rastant“ ili „Ostaje u pošti“ dostavlja se primaocu nakon verifikacije njegovog identiteta.

Kada poštanska pošiljka ne bude povučena u ovom roku, vraća se pošiljaocu. Hitne pošiljke (Ekpress) ne mogu se prihvatiti kao “Post-Restant”.

Pošiljka se ličnim uručenjem primaocu

Poštanske pošiljke koje pošiljalac zahteva da se uručuju primaocu mogu biti preporučene poštanske pošiljke, deklarisane vrednosti ili otkupna pošiljka.

EMS pošiljke

Shërbimi i postës së shpejtë EMS – mundëson arritjen e dërgesave postare me shpejtësi dhe siguri maksimale te marrësi. Kjo shpejtësi, brenda vendit tonë, sillet prej 2-5 orë, varësisht nga destinacioni.
Për ta shfrytëzuar këtë shërbim (EMS) në Prishtinë, Mitrovicë, Gjilan, Ferizaj apo Prizren, i vetmi veprim që ju duhet të bëni, është ta zgjidhni kodin telefonik të qytetit në fjalë, dhe pastaj numrin telefonik 966.
Ndërkaq, për qytetin e Pejës dhe atë të Gjakovës, përveç kodit telefonik, duhet të shërbeheni edhe me numrin e telefonit për shërbimin e postës së shpejtë EMS, për këto dy qytete – që është 96.