Letra

Çmimorja për individ/biznese 

Pesha Letra
Gram Thjeshtë R AR EX V
Deri 50 gr 0.50 € 1.10 € 1.70 € 1.10 € 1.10 €
mbi 50 – 100 0.60 € 1.20 € 1.80 € 1.20 € 1.20 €
mbi 100 – 250 0.80 € 1.40 € 2.00 € 1.40 € 1.40 €
mbi 250 – 500 1.20 € 1.80 € 2.40 € 1.80 € 1.80 €
mbi 500 – 1000 1.50 € 2.10 € 2.70 € 2.10 € 2.10 €
mbi 1000 – 2000 2.50 € 3.10 € 3.70 € 3.10 € 3.10 €
Kartëpostalja 0.30€
Sekogrami deri 7 kg.. falas

 

Çmimorja për operator korrier të licencuar

Pesha Letra
Gram Thjeshtë R AR EX V
Deri 50 gr 0.45 € 1.05 € 1.65 € 1.05 € 1.05 €
mbi 50 – 100 0.55 € 1.15 € 1.75 € 1.15 € 1.15 €
mbi 100 – 250 0.70 € 1.30 € 1.90 € 1.30 € 1.30 €
mbi 250 – 500 1.10 € 1.70 € 2.30 € 1.70 € 1.70 €
mbi 500 – 1000 1.30 € 1.90 € 2.50 € 1.90 € 1.90 €
mbi 1000 – 2000 2.20 € 2.80 € 3.40 € 2.80 € 2.80 €
Kartëpostalja 0.20€
Sekogrami deri 7 kg.. falas

 

Pakot e vogla

Çmimorja për individ/biznese 

Gram
Deri 100 gr. 0.50 €
mbi 100 – 250 gr 0.60 €
mbi 250 – 500 gr 1.00 €
mbi 500 – 1000 gr 1.20 €
mbi 1000 – 2001 gr 2.10 €

Çmimorja për operator korrier të licencuar 

Gram
Deri 100 gr. 0.45 €
mbi 100 – 250 gr 0.55 €
mbi 250 – 500 gr 0.80 €
mbi 500 – 1000 gr 1.10 €
mbi 1000 – 2001 gr 2.00 €

 

Thasët M

Çmimorja për individ/biznese

Deri 5 kg 2.00 €
mbi 5 – 10 kg 3.20 €
mbi 10 – 15 kg 4.70 €
mbi 15 – 20 kg 5.95 €
mbi 20 – 31.5 kg 7.70 €

Çmimorja për operator korrier të licencuar 

Deri 5 kg 1.90 €
mbi 5 – 10 kg 3.15 €
mbi 10 – 15 kg 4.70 €
mbi 15 – 20 kg 5.95 €
mbi 20 – 31.5 kg 7.70 €

 

Shtypëshkrimet

Çmimorja për individ/biznese

Deri 50 gr. 0.25
mbi 50 – 100 gr 0.30
mbi 100 – 250 gr 0.40
mbi 250 – 500 gr 0.60
mbi 500 – 1000 gr 0.80
mbi 1000 – 2000 gr 1.50
mbi 2000 – 3000 gr 2.00
mbi 3000 – 4000 gr 2.80
mbi 4000 – 5000 gr 3.50
-Shtypshkrimet pranohen deri 5kg, nëse përmbajtja është e pandarë;
-Pranimi, bartja dhe shpërndarja e shtypit ditor, sipas marrëveshjes;

Çmimorja për operator korrier të licencuar

Deri 50 gr. 0.20
mbi 50 – 100 gr 0.25
mbi 100 – 250 gr 0.30
mbi 250 – 500 gr 0.50
mbi 500 – 1000 gr 0.75
mbi 1000- 2000 gr 1.35
mbi 2000 – 3000 gr 1.95
mbi 3000 – 4000 gr 2.55
mbi 4000 – 5000 gr 3.15
-Shtypshkrimet pranohen deri 5kg, nëse përmbajtja është e pandarë;
-Pranimi, bartja dhe shpërndarja e shtypit ditor, sipas marrëveshjes;

 

 

Kolitë e thjeshta

Pranimi dhe dorëzimi bëhet në zyrat postare

Çmimorja për individ/biznese 

Kg Çmimi
Deri 1 kg 1.20 €
Mbi 1 – 2 kg 1.50 €
Mbi 2 – 3 kg 1.80 €
Mbi 3 – 5 kg 2.60 €
Mbi 5 – 10 kg 3.50 €
Mbi 10 – 15 kg 4.20 €
Mbi 15 – 20 kg 5.10 €
Mbi 20 – 25 kg 6.00 €
Mbi 25 – 31.5 kg 6.90 €

Çmimorja për operator korrier të licencuar 

Kg Çmimi
Deri 1 kg 1.10 €
Mbi 1 – 2 kg 1.40 €
Mbi 2 – 3 kg 1.70 €
Mbi 3 – 5 kg 2.50 €
Mbi 5 – 10 kg 3.30 €
Mbi 10 – 15 kg 4.00 €
Mbi 15 – 20 kg 5.00 €
Mbi 20 – 25 kg 5.80 €
Mbi 25 – 31.5 kg 6.70 €

 

Kolitë Kaba

Pranimi dhe dorëzimi bëhet në zyrat postare

Çmimorja për individ/biznese 

Kg Çmimi
Deri 1 kg 1.80 €
Mbi 1 – 2 kg 2.25 €
Mbi 2 – 3 kg 2.70 €
Mbi 3 – 5 kg 3.90 €
Mbi 5 – 10 kg 5.25 €
Mbi 10 – 15 kg 6.30 €
Mbi 15 – 20 kg 7.65 €
Mbi 20 – 25 kg 9.00 €
Mbi 25 – 31.5 kg 10.35 €

Çmimorja për operator korrier të licencuar

Kg Çmimi
Deri 1 kg 1.65 €
Mbi 1 – 2 kg 2.10 €
Mbi 2 – 3 kg 2.55 €
Mbi 3 – 5 kg 3.75 €
Mbi 5 – 10 kg 4.95 €
Mbi 10 – 15 kg 6.00 €
Mbi 15 – 20 kg 7.50 €
Mbi 20 – 25 kg 8.70 €
Mbi 25 – 31.5 kg 10.05 €

 

 

Shtypshkrimet e paadresuara - postë direkte

Sasia vjetore

Sasia/Cope 0 – 20 gr mbi 20 – 50 gr mbi 50 – 100 gr
5000 copë 0.05 0.08 0.12
15 000 copë 0.04 0.07 0.10
30 000 copë 0.035 0.06 0.09
50.000 copë

100.000 copë

0.03

0.015

0.05

0.018

0.08

0.020

Shërbimet e veçanta

 

Çmimorja për individ/biznese 

SHËRBIMET: Çmimi /€
Me porosi “R” Letërdërgesat 0.60
Dërgesat gjygjësore,kundërvajtëse dhe administrative 0.60
Urgjent- Ekspres 0.60
Me vlerë të deklaruar “VD” 0.60
Me kundërpagesë “KD” 0.60
Me lajmërim marrje LM “AR” 0.60
Postë-restantë ose qendron në postë,dorëzimi i dërgeses. 0.30
Dorëzimi i dërgesës personalisht marrësit 0.60
Koli e veçuar (delikate)/përmajtje e thyeshme, bartje me kujdes të shtuar. plus 50 % e çmimit bazë
Koli kaba,kolia me peshë mbi 10 kg,apo njera nga dimensionet e kolisë kalon 50 cm plus 50 % e çmimit bazë

Çmimorja për operator korrier të licencuar 

SHËRBIMET: Çmimi /€
Me porosi “R” Letërdërgesat 0.60
Dërgesat gjygjësore,kundërvajtëse dhe administrative 0.60
Urgjent- Ekspres 0.60
Me vlerë të deklaruar “VD” 0.60
Me kundërpagesë “KD” 0.60
Me lajmërim marrje LM “AR” 0.60
Postë-restantë ose qendron në postë,dorëzimi i dërgeses. 0.40
Dorëzimi i dërgesës personalisht marrësit 0.60
Koli e veçuar (delikate)/përmajtje e thyeshme, bartje me kujdes të shtuar. plus 50 % e çmimit bazë
Koli kaba,kolia me peshë mbi 10 kg,apo njera nga dimensionet e kolisë kalon 50 cm plus 50 % e çmimit bazë

 

Shërbimet plotësuese sipas kërkesës së dërguesit

Çmimorja për individ/binzese dhe operator korrier të licencuar 

SHËRBIMET : Çmimi /€
Kthimi i dërgesës – para nisjes. 0.50
Ngarkimi i dërgesës së regjistruar me kundërpagesë, që shuma e kundërpagesës të ngritet, të ulët ose të hiqet dorë nga kundërpagesa 0.50
Kërkesë për ndryshim ose plotësim të adresës 0.50
Pranimi i dërgesave me shërbime të veçanta në lokalet afariste përkatësisht në adresën e shfrytëzuesit, bëhet sipas marrëveshjes

 

Shërbimet plotësuese sipas kërkesës së marrësit

Çmimorja për individ/binzese dhe operator korrier të licencuar 

SHËRBIMET : Çmimi /€
Që dërgesa “Postë-restantë” të dërgohet në banesën e marrësit ose në lokalin e punës, përkatësisht në banesën ose lokalin e punës të personit,të cilin e ka caktuar vetë ( në adresën e shënuar). 0.50
Që dërgesa e arritur, me përjashtim të letrës gjyqësore,kundërvajtëse dhe me procedurë administrative, të ruhet si dërgesë “Postë-restantë” ose të dërgohet në vendarritje të re,të dorëzohet në banesën e tij ,në lokalin e punës, të personit të cilin ai e ka caktuar vetë ose të ruhet si “Postë-restantë”. 0.50
Që dërgesa e arritur të mos i dorëzohet personave të tjerë por vetëm atij personalisht- kërkesa 0.50
Që për çdo dërgesë tjetër përpos letrës gjyqësore dhe letrës me procedure kundërvajtëse dhe administrative, t`i dërgohet lajmërimi mbi arritjen e dërgesës së tillë dhe ti vihet në fahun postar- kërkesa 0.50
Shërbimet tjera

Çmimorja për individ/binzese dhe operator korrier të licencuar 

SHËRBIMET : Çmimi /€
Reklamacioni për dërgesa postare 1.00
Autorizimi për tërheqjen e dërgesave
I njëhershëm
Vjetor
0.60
4.00
Dhënia e dëftesës dublikate për pranimin e dërgesës postare 0.50
Paketimi i dërgesave postare
Paketimi i përmbajtjeve të letërdërgesave,
Paketimi i përmbajtjeve të kolisë,
Në rast se shfrytezohet ambalazhi i standardizuar arkëtohet plus tarifa e ambalazhit
1.00
1.00
Magazinimi i dërgesave të arritura,
Letërdërgesat me peshë mbi 500 gr
Kolitë
0.20

0.20

Dorëzimi i kolive në adresë
Kolitë me peshë deri 15 kg
Kolitë me peshë mbi 15 kg
2.00
2.50
Pranimi i kolive në hapsinat e dërguesit,dorëzimi në adresë të marrësit
Kolitë me peshë deri në 15 kg
Kolitë me peshë mbi 15 kg
2.50
3.00
TARIFAT PER PROCEDURAT E DOGANIMIT
Tarifat për procedurat e doganimit – Letërdergesat e arritura 0.50
Tarifat për procedurat e doganimit – Kolite e arritura 1.00

Për vlerë të deklaruar,sipas shkallës së vlerës u shtohen tarifat e shërbimit vlerë e deklaruar;
Për shfrytëzimin e shërbimeve të veçanta,u shtohen tarifat e shërbimeve të veçanta;
Për shfrytëzimin e shërbimeve plotësuese,u shtohen tarifat e shërbimeve plotësuese;
Për shfrytëzimin e shërbimeve tjera,u shtohen tarifat e shërbimeve përkatëse.

Shkallët e vlerës për dërgesat me vlerë të deklaruar

Deri në 100.00 € vlerë të deklaruar – taksa 1.00 €
Mbi 100.00 – 1000.00 € vlerë të deklaruar, arkëtohet 1% taksë e vlerës së deklaruar.