Kolitë e thjeshta
Kolitë e thjeshta

 

Kolit me vlerë

Kolit me vlerë të deklaruar quhen të gjitha ato koli që dërguesi kërkon të deklaroje vlerën e sajë në përputhje edhe me natyrën e sendeve apo të mallrave që ka përmbajtja e kolisë.

Paketimi dhe mbyllja e kolisë me vlere varet nga përmbajtja, pesha, forma dhe mënyra e transportit. Në koli duhet parapare hapësire te mjaftuar për shënimin e te dhënave te nevojshme dhe vënien e etiketave siguruese.

Ne koline me vlere dërguesi është i obliguar te shënoi adresën e vet te plote, si dhe adresën e marrësit. Gjithashtu ne faqen e adresës , ne këndin e majte te poshtëm te shënoi vlerën e sakte te deklaruar me numra dhe shkronja.

Kolite me vlere nuk guxojnë te përmbajnë sende te ndaluara qe rrezikojnë procesin e transportit sic janë: armët e zjarrit,lendet radioaktive,lendet djegëse,lendet biologjike,narkotike etj.

Në shërbimin ndërkombëtar, vlera e kolive me vlerë të deklaruar përcaktohet në marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet administratave postare që bien dakord për kryerjen e këtij shërbimi, por jo më shumë se 4000 DTS për koli. Tek ne është parapare qe shuma maksimale te jetë 1500 € për Koli.

Kolitë kaba dhe kolitë delikate

Koli kaba

  • Koli  kaba konsiderohet:
  • në qoftë se cilado përmasë kalon mbi  50cm,
  • në qoftë se cilado qoftë nga dy përmasat e marra veç e veç kalojnë mbi  30cm,
  • në qoftë se për shkak të formës së posaçme nuk mund të paloset me pakot e tjera,
  • në qoftë se ka peshën më të madhe se  10 kg.

Çdo koli kaba dhe pjesa e përparme e letrës se dërgimit do te përmbajnë një etikete qe tregon me shkronja te trasha fjalën “Encombrant” (Kaba).

Administratat qe pranojnë kufijtë e përmasave te dhëna më lartë, mund te tarifojne si kaba çdo koli përmasat e se cilës kalojnë kufijtë e lartpërmendur, por pesha e saj është me e vogël se 10 kilogram. Ne kete rast, shënimi “Encombrant” duhet te plotësohet, vetëm mbi karte dërgimin, me fjalët “en vertu de l’article RE 206.1.5” (ne baze te nenit RE 206.1.5).

Shuma maksimale e pagesës shtese referuar ne nenin 23.3 te Konventës, është 50% e pagesës baze.

Koli delikate

Nen rezervën për t’iu përgjigjur rregullave te përgjithshme te formimit dhe ambalazhimit, çdo koli e thyeshme duhet te pajiset, ose nga dërguesi ose nga zyra e origjinës, me një etiketë qe përmban një figure  te shtypur me ngjyre te kuqe ne një sfond te bardhe dhe qe përfaqëson një gote.

Letër dërgimi do te përmbajë shume dukshëm ne pjesën e përparme shënimin “Colis fragile” (Koli e theyshme), te shkruajtur me dore ose te shtypur mbi nje etikete.

Çdo koli, natyre e thyeshme e përmbajtjes te se cilës është treguar nga çfarëdo shenje te jashtme te ngjitur nga dërguesi, duhet te pajiset nga zyra e origjinës me etiketën e përshkruar më lartë. Për ketë merret pagesa shtese përkatëse,e cila është plus 50% nga pagesa bazë.  Ne qofte se dërguesi nuk dëshiron qe kolia te trajtohet si e thyeshme, zyra e origjinës e prishë shënimin qe ka bere