Posta Direkte

Posta e Kosovës ofron  shërbimin komercial ‘’Postë direkte’’, në dobi të  bizneseve në përfitimin e tregut dhe konsumatorëve të rinj, përmes krijimit të një imazhi të mirë, apo vënies së kontakteve të reja. Dërgesat e paadresuara, perfeshijne: katalogje, prospekte, reklama, çmimore dhe revista te  paadresuara. U dedikohen qytetarëve të një lokaliteti, qyteti apo tere rajoni.

– Çmimorja per poste direkte

 

 Posta direkte

 

 

Sasia vjetore

 

 

 

Sasia/pesha

0-20 gr

21-50 gr

51-100 gr

 

deri   5.000 copë

0.05

0.08

0.12

5.001-15.000 copë

0.04

0.07

0.10

15.001- 30.000 copë

0.035

0.06

0.09

30.001 -50.000 cope

0.03

0.05

0.08

mbi 50.000 cope

0.015

0.018

0.02

Dërgesat nga porosit online

Posta e Kosovës ka lansuar  shërbimin më të ri për konsumatorë ,,Dërgesat Online ” duke ju përshtatur nevojave të tregut, zhvillimit të teknologjisë dhe nevojës për ofrimin e shërbimeve të reja.
Ky shërbim u dedikohet kryesisht kompanive të cilat merren me shitjen e produkteve online. Ky  shërbimi realizohet brenda dhe jashta  territorit të Kosovës.

– Çmimorja per dërgesat nga trafiku i Postës

Dimensionet /cm

Çmimi

Deri në 60 x 60 x 60

2.00 Euro

Çmimorja per dërgesat nga trafiku i Postës Ndërkobëtare

Shkalla

                   Pesha

I

Deri      –     100 gr

1.5

II

101 gr   –    250 gr

2.6

III

251 gr  –      500 gr

4.5

IV

501 gr   –   1000 gr

8.5

V

1001 gr-    1500 gr

11.1

VI

1501 gr –    2000 gr

15.6

Transporti për ju

Posta e Kosovës Sh.A. ne vazhdën e avancimit te shërbime te saj ,tepërkushtimit maksimal në përmbushjen e nevojave dhe kërkesave tëkonsumatorëve të saj, përveç shërbimeve tjera postare për konsumatorëtofron shërbimin  e ri “TRANSPORTI PËR JU”.

Posta e Kosovës Sh.A. si operatori publik postar me potencialin më tëmadh në vend me burime të fuqishme ekonomiko-financiare me një rrjetZyrash Postare dhe linjash transporti që mbulon të gjithë territorin eKosovës,ne këtë rast përmes shërbimit “TRANSPORTI PËR JU” do t’jumundësojë konsumatorëve që në mënyrë të lehtë, të shpejtë, të sigurtdhe më të lirë ti kryejnë shërbimet e transportit, në çdo ditë të javës,si partner i besueshëm dhe afatgjatë për transportin e mallrave tëtyre.
 
“TRANSPORTI PËR JU” është shërbim që ju dedikohet të gjithakompanive të mëdha e të vogla (publike dhe private) që operojnë nëterritorin e Kosovës,si shërbim shtesë për të mundësuar transportin emallrave të tyre tek partneret dhe konsumatorët e vet

Pulla komerciale

Posta e Kosovës në kuadër të  përkrahjes së bizneseve vendore lason “Pullën komerciale”.

Ky produkt mundëson promovimin e bizneseve të mesme dhe të vogla që veprojnë në Republikën e Kosovës. 

Përmes pullës komerciale, enkas të dizajnuar për konsumatorin, përposkomunikimit me postë tradicionale  prezantohet dhe afirmohet brendi  ikompanive të interesuara.

Pulla komerciale mund të përmbaj edhe një pjesë të veprimtarisë së bizneseve të interesuara.

Një mundësi shtesë marketingu për biznese me pullë komerciale.

Posta Hibride

Ofertë për shërbimin “Posta Hibride”

Në kuadër të shërbimeve që i ofron Posta e Kosovës ju mund të shfrytëzoni edhe shërbimin “Posta Hibride”.

Çka është shërbimi “Posta Hibride”?

Posta Hibride është kombinim i shërbimeve tradicionale postare dhepostës elektronike d.m.th është lidhje në mes teknologjisë më modernedhe asaj klasike. Qëllimi kryesor i Postës Hibride është përpunimi iinformacioneve,shtypja,palosja dhe shpërndarja e dërgesës në afat sa mëtë shkurtër kohor në destinacionin e dëshiruar të konsumatorit.

Përmes shfrytëzimit të shërbimit “Posta Hibride”ju përfitoni:

  • Kurseni paratë tuaja;
  • Kurseni kohën tuaj;
  • Kryerjen e shërbimeve në konfidencialitet të plotë;
  • Kryerjen e të gjitha procedurave në një vend – (dizajnim,shtypje,palosje,zarfim,shpërndarje etj);
  • Pranimin e raportit ku përfshihen të dhënat mbi dorëzimin edërgesave te klientët tuaj (ndërrimi i adresave,refuzimi,vdekja eklientit etj). 
Fahu postar

Posta e Kosovës SH.A. përveq shërbimeve tjera postare për konsumatorët ofron edhe shërbimin “Fahu Postar”.Përmes shërbimit “Fahu Postar”ne ofrojmë zgjidhje për të ju ndihmuar juve apo kompanisë tuaj që dërgesat tuaja të grumbullohen në një vend të sigurtë,ku mund të keni qasje vetëm ju apo personi juaj i besueshëm të cilin ju e autorizoni.

Ç’është Kutia Postare – “Fahu Postar”?

Fahu Postar është një kuti me adresë e cila është e vendosur në ambientet e zyrave postare komunale.Zyrat komunale postare e ofrojnë kutinë postare – Fahun Postar me qira për individë apo biznese në baza mujore apo vjetore varësisht nga kërkesa e konsumatorëve.

Çka është shërbimi “Fahu Postar”?

Shërbimi “Fahu Postar” është shërbim i cili u mundëson konsumatorëve,qoftë fizik apo juridik pranimin e dërgesave në një vend të caktuar.Konsumatorët e Postës së Kosovës,që marrin sasi të mëdha dërgesash postare nga vendi apo bota,gjithashtu edhe konsumatorët të cilët nuk disponojnë adresë të përhershme,kanë mundësi që në marrëveshje me Postën e Kosovës të sigurojnë “Kutinë Postare” – “Fahun Postar” me një pagesë mujore apo vjetore . “Kutia Postare” – “Fahu Postar” e ka numrin e caktuar në të cilën për çdo ditë grumbullohen korrespodencat apo dërgesat postare të konsumatorit.Konsumatori e merr korrespodencën e vet të letrave kur të dëshiron në kutinë e vet postare,brenda orarit të punës së PK-së.Zyrat postare e pajisin konsumatorin me numër të Kutisë Postare – Fahut Postar dhe më çelësin e kutisë. Shfrytëzuesit e shërbimeve postare qofshin ata persona fizik apo juridik mund të kërkojnë që dërgesat e postës së letrave të thjeshta dhe lajmërimet për arritjen e dërgesave të tjera të regjistruara që arrijnë në adresë të tyre të vendosen në një kuti (fah) postar duke parapaguar sipas tarifave të caktuara në tarifat postare.

Ekzistojnë dy lloje të kutive postare:

  • Kuti postare me çelës që u jepet të interesuarve e që janë të vendosura në sallat e shërbimit të postës me mundësin që i pajtuari në çdo kohë të hyjë në postë brenda orarit të punës të zyrës së postës dhe të ketë mundësi të hapi kutin e tij postare dhe të tërheq dërgesat postare të arritura në adresë të tij.
  • Kutitë postare të hapura u jepen kryesisht institucioneve, organizatave, shoqatave të ndryshme etj. Këto kuti postare janë të vendosura në ambientet e brendshme të shërbimit postare. Në këtë rast dërgesat postare mund të merren vetëm nga personi i autorizuar me shkrim nga poseduesi i kutisë postare. I autorizuari duhet të paraqes në çdo kohë autorizimin,formularin ” P-15” për tërheqjen e dërgesave postare.

 

Mënyra e sigurimit të Kutisë Postare – Fahut Postar

Shfrytëzuesi i shërbimeve që kërkon në shfrytëzim një kuti postare duhet të vërtetojë identitetin e tij me anë të ndonjë dokumenti zyrtar.Kërkesa për të marrë një kuti postare paraqitet në formularin “P-16”. Me pranimin e kërkesë konsumatorit i dorëzohet çelësi i kutisë postare.

Çmimi i Kutisë Postare

Pas plotësimit të formularit “P-16” apo lidhjes së marrëveshjes në mes të Postës së Kosovës dhe konsumatorit,varësisht nga marrëveshja konsumatori merr në shfrytëzim një apo më shumë Kuti Postare – Faha Postar, me çmimin si vijon:

  • Nëse marrëveshja është mujore ajo është e përcaktuar 1 € (një euro) për muaj ,
  • Ndërsa marrëveshja vjetore është përcaktuar 12 € (dymbëdhjetë euro) për 1 vit .

 

Pasi që Kutia Postare – Fahu Postar është kuti private,Posta e Kosovës garanton se do të shfrytëzohet vetëm nga personi i autorizuar i cili e posedon çelësin dhe kutinë.Çdo gjë është e sigurt dhe konfidenciale