Posta Direkte

Ofertë për shërbimin “POSTA DIREKTE”

Posta e Kosovës SH.A. përveq shërbimeve tjera postare për konsumatorëtofron edhe shërbimin “Posta Direkte”.Përmes shërbimit “Posta Direkte” neofrojmë zgjidhje për të ju ndihmuar juve dhe kompanisë tuaj që mesazhijuaj i marketingut të arrijë lehtë,shpejtë dhe lirë deri te audienca tëcilën ju e synoni.

Në botën e biznesit ku konkurrenca është duke u rritur dita ditësshërbimi “Posta Direkte” përfaqëson një mjet të fuqishëm të marketinguttë çdo kompanie të interesuar që ti përmirësojë dhe ti rrisë shitjet,timbajë klientët e vjetër dhe ti tërheqë klientët e rinj potencial.

Çka është shërbimi “POSTA DIREKTE”?

“POSTA DIREKTE” është shërbim shtesë që ju dedikohet të gjithakompanive të mëdha e të vogla (publike dhe private) që operojnë nëterritorin e Kosovës.

Është lloj i dërgesës e cila përmban një mesazh identik në formë tëmaterialeve promovuese (fletushka,broshura,katalogje,reklama,gazetapromovuese dhe revista) që u dërgohet shumë konsumatorëve njëkohësishtdhe nuk ka karakter të korrespodencës personale.

Transporti për ju

Posta e Kosovës Sh.A. ne vazhdën e avancimit te shërbime te saj ,tepërkushtimit maksimal në përmbushjen e nevojave dhe kërkesave tëkonsumatorëve të saj, përveç shërbimeve tjera postare për konsumatorëtofron shërbimin  e ri “TRANSPORTI PËR JU”.

Posta e Kosovës Sh.A. si operatori publik postar me potencialin më tëmadh në vend me burime të fuqishme ekonomiko-financiare me një rrjetZyrash Postare dhe linjash transporti që mbulon të gjithë territorin eKosovës,ne këtë rast përmes shërbimit “TRANSPORTI PËR JU” do t’jumundësojë konsumatorëve që në mënyrë të lehtë, të shpejtë, të sigurtdhe më të lirë ti kryejnë shërbimet e transportit, në çdo ditë të javës,si partner i besueshëm dhe afatgjatë për transportin e mallrave tëtyre.
 
“TRANSPORTI PËR JU” është shërbim që ju dedikohet të gjithakompanive të mëdha e të vogla (publike dhe private) që operojnë nëterritorin e Kosovës,si shërbim shtesë për të mundësuar transportin emallrave të tyre tek partneret dhe konsumatorët e vet

Pulla komerciale

Posta e Kosovës në kuadër të  përkrahjes së bizneseve vendore lason “Pullën komerciale”.

Ky produkt mundëson promovimin e bizneseve të mesme dhe të vogla që veprojnë në Republikën e Kosovës. 

Përmes pullës komerciale, enkas të dizajnuar për konsumatorin, përposkomunikimit me postë tradicionale  prezantohet dhe afirmohet brendi  ikompanive të interesuara.

Pulla komerciale mund të përmbaj edhe një pjesë të veprimtarisë së bizneseve të interesuara.

Një mundësi shtesë marketingu për biznese me pullë komerciale.

Posta Hibride

Ofertë për shërbimin “Posta Hibride”

Në kuadër të shërbimeve që i ofron Posta e Kosovës ju mund të shfrytëzoni edhe shërbimin “Posta Hibride”.

Çka është shërbimi “Posta Hibride”?

Posta Hibride është kombinim i shërbimeve tradicionale postare dhepostës elektronike d.m.th është lidhje në mes teknologjisë më modernedhe asaj klasike. Qëllimi kryesor i Postës Hibride është përpunimi iinformacioneve,shtypja,palosja dhe shpërndarja e dërgesës në afat sa mëtë shkurtër kohor në destinacionin e dëshiruar të konsumatorit.

Përmes shfrytëzimit të shërbimit “Posta Hibride”ju përfitoni:

  • Kurseni paratë tuaja;
  • Kurseni kohën tuaj;
  • Kryerjen e shërbimeve në konfidencialitet të plotë;
  • Kryerjen e të gjitha procedurave në një vend – (dizajnim,shtypje,palosje,zarfim,shpërndarje etj);
  • Pranimin e raportit ku përfshihen të dhënat mbi dorëzimin edërgesave te klientët tuaj (ndërrimi i adresave,refuzimi,vdekja eklientit etj). 
Fahu postar

Shërbimi i faheve postare – Klientët e Postës së Kosovës, qëmarrin sasi të mëdha dërgesash postare nga vendi apo bota, por edhe kurklienti nuk disponon adresë të përhershme, kanë mundësi që nëmarrëveshje me Postën e Kosovës, e me një pagesë të caktuar mujore, tësigurojnë kutinë (fahun postar) me numër të caktuar, në të cilën për çdoditë grumbullohen korrespondencat e tyre.

Klienti, përmes çelësit përkatës, që i jepet nga zyra postare përkatëse,pas nënshkrimit të kontratës përkatëse, i tërheq dërgesat e veta sipaskohës së përshtatshme për klientin në fjalë.