Titulli
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Kontrollimi i rregullt teknik,abonimi dhe mirëmbajtja teknike e pajisjeve fiskale në sportelet e Postës së Kosovës sh.a.”me numer prokurimi: vetak-19-6082-225 dhe numër te brendshëm: PK-19-029-225 12 Nëntor, 2019
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Sherbim për mirëmbajtje të disa pajisjeve të produkteve të CISCO dhe furnizim me pajisje të IT-së”.me numer prokurimi: vetak-19-6062-221 dhe numër te brendshëm: PK-19-030-221 12 Nëntor, 2019
Njoftimit për nënshkrimin e kontrates
“Furnizim me material elektrik shpenzues për nevoja të PK-së." 11 Tetor, 2019
Njoftimit për nënshkrimin e kontrates
Furnizimi i zyrave postare me dru zjarri për djegie,per sezonin dimëror 2019 2020 11 Tetor, 2019