Titulli
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves Pjesë (lot) LOT 2 dhe LOT 3 jane anulau per shkak se nuk ka pasur oferta per keto 2 LLote Njoftim për anulim, Prokurimi 3 Gusht, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim i zyrave Postare ne Regjione me Dru zjarri per djegie per sezonin 2020-2021. Me realizimin e kesaj kontrate Postes se Kosoves iu mundesohet te kete ngrohje gjate sezonit dimeror. Njoftim për kontratë, Prokurimi 3 Gusht, 2020
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi 3 Gusht, 2020
Njoftim për kontratë
Furnizim, ndrrim, montim dhe balancim te gomave të sezonit dimëror” me numër të Prokurimit: vetak 19-8811-1-3-6 dhe numër te brendshëm PK-19-044-136 Njoftim për kontratë, Prokurimi 12 Nëntor, 2019
Njoftim për kontratë
Larja e automjeteve zyrtare të Postes së Kosovës sh.a.-Ritender” me numër të Prokurimit: vetak 19-8783-2-3-6 dhe numër te brendshëm PK-19-033-236 Njoftim për kontratë, Prokurimi 12 Nëntor, 2019
Njofitim për dhënje të kontratës
Furnizimi,Rregullimi dhe Sanimi ne ZP Junik 2,Klinë dhe Gurrakoc-Ritender” me numër të Prokurimit: vetak 19-7568-1-3-6 dhe numër te brendshëm PK-19-034-136 Njofitim për dhënje të kontratës, Prokurimi 12 Nëntor, 2019
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert dhe Boxer..me numer prokurimi: vetak-19-7719-2-2-1 dhe numër te brendshëm: PK-19-039-221 Njoftim për kontratë, Prokurimi 12 Nëntor, 2019
Nioftim për kontratë
Furnizim me zarfa te llojeve te ndryshme per nevojat e Postes hibride me numer prokurimi: vetak-19-8617-1-2-1 dhe numër te brendshëm: PK-19-043-121 Njoftim për kontratë, Prokurimi 12 Nëntor, 2019
Njoftim pë kontratë
Furnizim me Vula të ditës së parë per emisionet e viteve 2020-2021-2022. me numer prokurimi: vetak-19-8472-1-3-6 dhe numër te brendshëm: PK-19-042-136 Njoftim për kontratë, Prokurimi 12 Nëntor, 2019
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Kontrollimi i rregullt teknik,abonimi dhe mirëmbajtja teknike e pajisjeve fiskale në sportelet e Postës së Kosovës sh.a.”me numer prokurimi: vetak-19-6082-225 dhe numër te brendshëm: PK-19-029-225 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi 12 Nëntor, 2019