Titulli
Njoftim për dhënje të kontratës
Kontrollimi i rregullt teknik,abonimi dhe mirëmbajtja teknike e pajisjeve fiskale në sportelet e Postës së Kosovës sh.a. numer prokurimi: vetak-19-6082-2-2-5 dhe numër te brendshëm: PK-19-029-225 28 Tetor, 2019
Njoftim për dhënje të kontratës
Sherbim për mirëmbajtje të disa pajisjeve të produkteve të CISCO dhe furnizim me pajisje të IT-sëme numer prokurimi: vetak-19-6062-2-2-1 dhe numër te brendshëm: PK-19-030-221 28 Tetor, 2019
Njoftim për anulim
Larja e automjeteve zyrtare të Postes së Kosovës sh.a. vetak-19-6723 2-3-6 dhe numër te brendshëm: PK-19-033-236 28 Tetor, 2019
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert dhe Boxer vetak-19-7719-2-2-1 dhe numër te brendshëm: PK-19-039-221 28 Tetor, 2019
Njoftim për kontratë
Furnizimi me produkte të licencuara të Microsoft-it për kërkesat dhe nevojat e afarizmit të Postës së Kosovës. vetak-19-7612-111 dhe numër te brendshëm: PK-19-038-111 28 Tetor, 2019
Njoftimit për nënshkrimin e kontrates
“Furnizim me material elektrik shpenzues për nevoja të PK-së." 11 Tetor, 2019
Njoftim për kontratë
Shtypje,Furnizim me pulla postare , blloqe filatelike, ZDP, fletëeksponate dhe produkte promocionale gjatë viteve 2020 2021 2022 11 Tetor, 2019
Njoftimit për nënshkrimin e kontrates
Furnizimi i zyrave postare me dru zjarri për djegie,per sezonin dimëror 2019 2020 11 Tetor, 2019
Njoftim për kontratë
Furnizimi,Rregullimi dhe Sanimi ne ZP Junik 2,Klinë dhe Gurrakoc-Ritender” 10 Tetor, 2019